Model Edu.

Kiedy rodzice zapisują dziecko do przedszkola, ich główne troski sprowadzają się do tego, czy będzie się w nim dobrze czuło, miło i ciekawie spędzało czas i czy pozna rówieśników, z którymi się będzie bawić. Innymi słowy od opieki przedszkolnej oczekują bezpieczeństwa i zadowolenia, inspiracji poznawczej i społecznej adaptacji.

W Przedszkolu kładziemy nacisk na:

  • stawianie na samodzielność dziecka – w kontekście samoobsługi, jak i samodzielnego dochodzenia do rozwiązania stawianych zadań, problemów, dawanie czasu na samodzielne myślenie, bez wyręczania w podejmowaniu decyzji, wycofywanie się nauczyciela z myślenia za dziecko,
  • tworzenie „bazy” do twórczego działania (niekoniecznie z gotowych pomocy, ale również z tego, co można zdobyć samodzielnie, z pomocą osób bliskich),
  • powrót do tradycyjnych zabaw, w tym zabaw naszych babć i dziadków oraz zabaw podwórkowych,
  • sięgnięcie do tradycji ludowych polskich regionów, systemowe włączanie wybranych elementów folkloru (m.in. tańców regionalnych i narodowych) oraz sztuki i rękodzieła ludowego,
  • wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i integrowanie środowiska lokalnego oraz przedszkolnego,
  • budowanie tożsamości w oparciu o tradycję narodową, regionalną i lokalną oraz postawy otwartości i tolerancji.