Metody i techniki pracy z dziećmi

Metody w wychowaniu przedszkolnym:

Zgodnie z koncepcją wielostronnego kształcenia w przedszkolu wykorzystywane są te metody, które realizują cztery strategie nauczania uczenia się – asocjacyjną, badawczą, eksponującą i operacyjną.

1)          Asocjacyjna – strategia nastawiona na przyswajanie przez dzieci gotowej wiedzy. W tej strategii stosuje się metody podająco – ilustracyjne. Metody asymilacji wiedzy to:

 • pogadanka – ukierunkowana rozmowa, w której nauczyciel przewiduje odpowiedzi na zadawane dzieciom pytania,
 • praca z książką – omawianie ilustracji, wykorzystywanie tekstu literackiego,

2)         Badawcza – strategia ta polega na samodzielnym zdobywaniu przez dzieci wiedzy poprzez obserwację, rozwiązywanie problemów i zadań, ocenianie i wartościowanie zachowań. W tej grupie występują:

 • metody sytuacyjne – polegające na wprowadzaniu dzieci w konkretną sytuację, którą muszą zrozumieć i podjąć działania w celu jej rozwiązania,
 • burza mózgów – to giełda pomysłów zespołu rozwiązującego problem lub zadanie,
 • gry dydaktyczne – łączą zabawę z zadaniem i pewnymi regułami, których trzeba przestrzegać, mogą to być gry słowne, obrazkowe, dydaktyczno – ruchowe, komputerowe, z użyciem konkretów, gry strategiczne, sytuacyjne i symulacyjne
 • obserwacja i pomiar – planowe i świadome spostrzeganie przedmiotów, zjawisk i procesów, obserwacje prowadzi się w naturalnym środowisku lub pomieszczeniu, pomiar występuje nie przy wszystkich obserwacjach a dotyczy między innymi, mierzenia: odległości krokami lub sznurkiem, temperatury powietrza, ilości nasion.

3)         Eksponująca – jest to strategia wyzwalania i pobudzania przeżyć dzieci, poprzez muzykę, plastykę, dzieła sztuki oraz stosowanie metod ekspresji werbalnej, muzycznej i ruchowej.  W tej grupie stosuje się:

 • metody impresyjne – w tym przypadku dzieci uczestniczą w sytuacjach eksponujących wartości społeczne, moralne, estetyczne, naukowe, które wywołują przeżycia emocjonalne,
 • metody ekspresyjne – polegają na wyrażaniu własnych uczuć, przeżyć w konkretnej działalności oraz aktywności plastycznej, konstrukcyjnej, muzycznej, ruchowej i słownej,

4)         Operacyjna – strategia oparta na różnych działaniach dzieci, takich jak doświadczenia, eksperymenty, zajęcia praktyczne, wytwórcze, gospodarcze i społecznie użyteczne. Metody praktyczne to:

 • metoda ćwiczeń utrwalających – polega na wielokrotnym powtarzaniu poznanych czynności w celu doprowadzenia do ich automatyzacji i nawyków,
 • prace hodowlane w przedszkolu – polegają na aktywnym uczestnictwie dziecka w hodowli i pielęgnacji roślin i małych zwierząt, takich jak rybki, patyczaki, papugi, królik, chomik,
 • prace społecznie użyteczne – metoda ta przyzwyczaja dzieci do dbałości o najbliższe otoczenie
 • metoda stawiania zadań – pobudzanie aktywności psychoruchowej dzieci, w sytuacjach wymagających działania w związku z problemem lub zadanie