Ośrodek Rozwoju Edukacji:

Sakowska J., Talar M., Witkowska M., Zajic A., Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców, Warszawa 2011. pobierz tutaj (1,3 MB)

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

Leśniewska .K, Puchała E., Moje dziecko w Przedszkolu. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, Warszawa 2011. pobierz tutaj (1,64 MB)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Warszawa 2014. pobierz tutaj (0,5 MB)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, Warszawa 2010. pobierz tutaj (0,1 MB)

Ustawa o systemie oświaty, tekst jednolity, Warszawa 1991. pobierz tutaj (0,6 MB)