Zajęcia o charakterze terapeutycznym

Metody i techniki o charakterze terapeutycznym

 1)          terapia zabawą – aktywizuje osobowość oraz ułatwia integrację z grupą,  jest efektywnym sposobem przekazywania wiedzy, stanowi przeciwwagę i urozmaicenie zajęć edukacyjnych, to też element relaksacyjno-terapeutyczny, szczególnie dla dzieci z  zaburzeniami psychoruchowymi,

2)         muzykoterapia – celem tych zajęć jest przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej, podstawowym środkiem oddziaływania jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji, muzykoterapia aktywna to śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja  muzykoterapia  receptywna –słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja,

3)         techniki behawioralne – mają za zadanie zwalczanie zaburzeń lękowych, zaburzeń jedzenia, depresji, problemów ze snem,

 4)         logorytmika – jest swoistą formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej, oparta na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami całego ciała,

 5)         socjoterapia – w przedszkolu realizowane są zazwyczaj programy profilaktyki łagodzenia bądź eliminowania zachowań nieakceptowanych społecznie.